เพื่อนรักเพื่อนเล่น มีเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆ ด้วยจะใช้วิธีการสื่อความหมายของคำต่างๆด้วยเนื้อเรื่อง ดังนี้

เสียง โป๊ก เป๊ก กรุ๋ง กริ๋ง ดังที่หลังบ้าน เสียง โป๊ก เป๊ก เป็นเสียงของกระดึง เสียง กรุ๋ง กริ๋ง เป็นเสียงของกระพรวน ลูกช้างใช้งวงพ่นน้ำ ภูผาใช้ผ้าถูหลังให้ใบโบก ใบบัวกินสับปะรดจนอิ่ม ช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธาร

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1