Sponsored Ads

การสร้างงานนำเสนอหรือ Presentation ในรูปแบบวิดีโอ จะมีหลายโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้  สำหรับบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการ สร้างงานนำเสนอแบบวิดีโอด้วย Camtasia Studio 7 

โดยการนำรูปภาพมาต่อกัน ในรูปแบบ Slide Show แล้วบันทึกออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม  Camtasia Studio 7 

2. ปิดปุ่ม Close ที่หน้าจอตอบรับการเข้าสู่โปรแกรม

3. คลิก Import media เลือกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง สนุกกับเกมท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.1

สนุกกับเกมท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.1 มีเนื้อหาทบทวนความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 โดยใช้โจย์ปัญหา หรือแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้

โดยการเล่นเกม ตอบคำถามซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเองด้วย

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอนที่ 1

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบ

3. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

5 + 8 = 13

13 - 5 = 8

13 - 8 = 5

การบวกมีความสัมพันธ์กับการลบ

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง ทบทวนการบวกและการลบ

ทบทวนการบวก

1. วิธีการบวกโดยการนับต่อ  เช่น  8 + 4 = ?

คือการนับจาก 8 เพิ่มไปอีก 4 จะได้ 14

 2. การบวกโดยวิธีการบวกให้ครบสิบ  เช่น  9 + 3 = ?

จะได้ว่า  9 + 3 = 10 + 2 = 12

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการลบ  ตอนที่ 1

ตัวอย่าง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการลบ  

ครูมีลูกโป่ง  14 ลูก  แจกให้นักเรียน 8 ลูก  เหลือลูกโป่งกี่ลูก

โจทย์ปัญหาข้อนี้ คือ การ ลบ

- สิ่งที่โจทย์บอก  ครูมีลูกโป่ง  14 ลูก  แจกให้นักเรียน 8 ลูก

- สิ่งที่โจทย์ถาม  เหลือลูกโป่งกี่ลูก

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. แสดงวิธีหาคำตอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

ประโยคสัญลักษณ์   14 - 8 = 6

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

ตัวอย่าง การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก 

เช่น  10 - 5 = ?

หรือ มี 10 เอาออก 5 เหลือเท่าไหร่  10 - 5 = 5

วิธีหาผลลบโดยการกระจาย

18 - 6 = ?

หาผลลบโดยการกระจาย   10 + 8 - 6  ==>  10 + 2 = 12

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 2 

ตัวอย่างโจทย์ปัยหาการบวก

พลอยมีหนังสือ 6 เล่ม  นำมาเพิ่มอีก  12 เล่ม  ขณะนี้พลอยมีหนังสือกี่เล่ม

โจทย์ปัญหาข้อนี้ คือ การ บวก

- สิ่งที่โจทย์บอก  พลอยมีหนังสือ 6 เล่ม  นำมาเพิ่มอีก  12 เล่ม 

- สิ่งที่โจทย์ถาม  ขณะนี้พลอยมีหนังสือกี่เล่ม

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. แสดงวิธีหาคำตอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

แสดงวิธีทำได้ดังนี้    พลอยมีหนังสือ 6 เล่ม   นำมาเพิ่มอีก  12 เล่ม

ประโยคสัญลักษณ์   6 + 12 = 18

ดังนั้น   พลอยมีหนังสือ  18   เล่ม

Sponsored Links