การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระอึ และสระอุ มีหลักการอ่านและแจกลูกการสะกดคำ ดังนี้

การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระอึ เช่น

ขึ มาจาก ข ประสมกับสระ อึ อ่านว่า ขึ

จึ มาจาก จ ประสมกับสระ อึ อ่านว่า จึ

ถึ มาจาก ถ ประสมกับสระ อึ อ่านว่า ถึ

จึง มาจาก จ ประสมกับสระ อึ และ ง อ่านว่า จึง

ขึง มาจาก ข ประสมกับสระ อึ และ ง อ่านว่า ขึง

ถึง มาจาก ถ ประสมกับสระ อึ และ ง อ่านว่า ถึง

วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านแจกลูก และการสะกดคำ เป็นการเรียนรู้การสะกดคำที่อยู่ในรูป สระ อะ และ สระ อิ  ซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแจกลูก และการสะกดคำ โดยมีขั้นตอนการอ่านแจกลูกคำดังนี้

สระ อะ  เช่น

1.กะ แจกลูกคำ คือ กอ - อะ อ่านว่า กะ

2.จะ แจกลูกคำ คือ จอ - อะ อ่านว่า จะ

3.มะ แจกลูกคำ คือ มอ - อะ อ่านว่า มะ

สระ อิ เช่น

1.จิ แจกลูกคำ คือ จอ - อิ อ่านว่า จิ

2.บิ แจกลูกคำ คือ บอ - อิ อ่านว่า บิ

3.ติ แจกลูกคำ คือ ตอ - อิ อ่านว่า ติ

บทเรียนภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะอักษรต่ำ สระ และวรรณยุกต์ เป็นการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จัก พยัญชนะอักษรต่ำ และ นำคำอักษรต่ำนั้นมาประสมสระและวรรณยุกต์ ให้เป็นคำที่มีความหมาย เช่น กิน ( ก เป็น อักษรต่ำ ประสมกับ สระ อิ อ่านว่า กอ - อิ - นอ กิน แปลว่า ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ ) บทเพลง

สูง กลาง ต่ำนี้ อักษรไทยมี สูง กลาง ต่ำ

แบ่งเป็นสามหมวดให้จำ อักษรไทย มี ต่ำ กลาง สูง

โอ้อักษรสูง อักษรสูงมี ๑๑ ตัว ขวด ของ ฉัน ห่อ ผ้า ใส่ ถุง ฝาก เศรษฐี ( ฃ ข ฉ ห ผ ส ถ ฝ ศ ษ ฐ )

โอ้อักษรกลาง อักษรกลางนั้นมี ๙ ตัว ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง ( ก จ ฎ ด ฏ ต บ ป อ )

และนอกจากนี้ เรารู้ดี เป็นอักษรต่ำ สามหมวดรวมกัน พยัญชนะ ๔๔ ตัว

เพื่อนรักเพื่อนเล่น มีเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆ ด้วยจะใช้วิธีการสื่อความหมายของคำต่างๆด้วยเนื้อเรื่อง ดังนี้

เสียง โป๊ก เป๊ก กรุ๋ง กริ๋ง ดังที่หลังบ้าน เสียง โป๊ก เป๊ก เป็นเสียงของกระดึง เสียง กรุ๋ง กริ๋ง เป็นเสียงของกระพรวน ลูกช้างใช้งวงพ่นน้ำ ภูผาใช้ผ้าถูหลังให้ใบโบก ใบบัวกินสับปะรดจนอิ่ม ช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธาร

เพื่อนรัก เพื่อนเล่น  รู้จักคำ  นำเรื่อง บทนี้จะสอนเรื่องความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ถู   หมายถึง เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด

วิ่ง  หมายถึง ก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดิม

พ่น   หมายถึง  ห่อปากเป่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในปากออกมาเป็นฝอย

หัวเราะ  หมายถึง  เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

คู้เข่า    หมายถึง  งอเข่า

อาบน้ำ  หมายถึง  ทำความสะอาดโดยใช้น้ำ

สับปะรด  หมายถึง  ไม้ล้มลุก ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาว ผลมีตาโดยรอบ กินได้รสเปรี้ยวๆ หวานๆ 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1