เนื้อเรื่อง  ลากันไปโรงเรียน

ภูผา เดินหน้า ช้างน้อย ตามหลัง         น่ารัก น่าชัง จะไปโรงเรียน

ช้าง หิ้ว ปิ่นโต กระเป๋า เครื่องเขียน มา ถึง โรงเรียน โบกมือ ลา กัน

ความหมายของคำ

1. โรงเรียน หมายถึง สถานที่ศึกษา เล่าเรียน

2. หิ้ว หมายถึง จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา

3. ปิ่นโต  หมายถึง  ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ช้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูหิ้วได้

4. กระเป๋า หมายถึง เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ

5. โบกมือ หมายถึง แกว่งมือไปมาทำสัญญาณ

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

การทักทายและการเรียนรู้มิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์  เห็นได้จากการที่ใบโบกกับใบบัว  เดินไปส่งภูผาที่โรงเรียน ใบโบกหิ้วปิ่นโต ใบบัวหิ้วกระเป๋า

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1