ทักษะภาษาด้านการเขียนสระไทย  สระภาษาไทย มี 32 เสียง   ได้แก่

อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู

เอะ เอ เเอะ เเอ เอียะ เอีย เอือะ เอือ

อัวะ อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ

อำ ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ

สระเสียงสั้น   ได้แก่  อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา

สระเสียงยาว  ได้แก่   คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ

การเขียนพยัญชนะไทย ให้สวยงาม นักเรียนจะต้องตั้งใจเขียนหมั่นฝึกฝน เพื่อให้ลายมือหรือตัวหนังสือที่เขียนสวยงาม ซึ่งมีหลักการปฏิบัติตนในการเขียน ดังนี้

1.นั่งตัวตรง

2.ศีรษะตั้งตรง ไม่มีการประคองด้วยแขน

3.อย่าให้ตัวหรือแขนเอียงหรือเอนลงบนโต๊ะ

4.อย่าเอาศีรษะนอนลงบนมือ

การเขียนพยัญชนะไทยมี 13 แบบ ซึ่งดูได้จากคลิปวิดีโอนี้

ทักษะการเขียนวรรณยุกต์และเลขไทย สำหรับบทเรียนนี้จะเป็นการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ วรรณยุกต์ในภาษาไทย ซึ่งวรรณยุกต์ไทยนั้น มี  ๔ รูป  ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ (เป็นเสียงปกติไม่มีรูป)  เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา ในบทเรียนภาษาไทย เรื่อง ทักษะการเขียนวรรณยุกต์และเลขไทย นอกจากจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณยุกต์ไทยแล้ว ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับทักษะในการเขียนตัวเลขไทย เช่น ๐  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙   ตัวอย่าง เลข ๓ และ เลข ๗  ต่างกันอย่างไร  คำตอบคือ เลข ๓ เส้นหยักของเลข ๓ ยาวเท่ากับส่วนหัว และเส้นหยักของเลข ๗  เขียนลงเพียงครึ่งเดียว

     วิชาภาษาไทย เรื่อง เตรียมความพร้อมด้านการเขียน  จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะด้านการเขียน การเขียนเส้น 13 แบบ ทักษะ เตรียมความพร้อมด้านการเขียน การปฏิบัติตนในการเขียนและวิธีการจับดินสอที่ถูกต้อง

ทักษะภาษาด้านการเขียน เตรียมความพร้อมด้านการเขียน

ทักษะภาษาด้านการฟัง การพูด และการอ่านวรรณยุกต์ไทย เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการออกเสียงคำ ตามวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง และผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้วรรณยุกต์ไทย

วรรณยุกต์ คืออะไร

1.วรรณยุกต์ คือเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคำ

2.วรรณยุกต์ทำให้เกิดเสียงสูง เสียงต่ำสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1