บทความล่าสุด

 

การสร้างตารางรายชื่อนักเรียนและตารางเช็คชื่อนักเรียน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel มีขั้นตอนที่ง่ายทุกคนสามารถทำได้ นอกจากนี้ในการสร้างตารางพิมพ์ชื่อนักเรียนแล้ว เราจะสร้างตารางเช็คชื่อนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย เรางสามารถนับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนหรือขาดเรียนได้อีกด้วย โดยการใช้สูตร Excel ในการคำนวนจำนวนนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 คลิปการสร้างตารางรายชื่อ Excel

 

สรุปข้อมูลจากคลิป เมื่อเราพิมพ์ชื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราลากคลุมข้อมูลแล้วเลือกเส้นขอบทั้งหมด เราจะเห็นว่าข้อมูลมูลของเรามีเส้นตารางแบ่งเป็นคอลัมน์และแถวตามที่เราต้องการ 

จากภาพตัวอย่างนี้ 

การใช้สูตรคำนวณจำนวนนับ เราต้องดูคอลัมน์และแถวของข้อมูลที่เราจะนับ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ให้ดูตรงเลขที่  ซึ่งอยู่คอลัมน์ A ตั้งแต่แถวที่ 3 ถึง แถวที่ 12   ดังนั้น เซลล์คือ A3 : A12

ดังนั้น สูตรจำนวนนับ นักเรียนทั้งหมด คือ =COUNTA(A3:A12)

COUNTA เป็นคำสั่งนับจำนวนซึ่งยังไม่มีเงื่อนไขมาเกี่ยวข้อง

การใช้สูตรคำนวณจำนวนนับ นับนักเรียนที่มาเรียน

จำนวนนักเรียน มาเรียน อยู่ คอลัมน์ C   ซึ่งอยู่คอลัมน์ C ตั้งแต่แถวที่ 3 ถึง แถวที่ 12   ดังนั้น เซลล์คือ C3 : C12

ดังนั้น สูตรจำนวนนับ นักเรียนที่มาเรียน คือ  =COUNTIF(C3:C12,"/")

COUNTIF เป็นคำสั่งนับจำนวนซึ่งมีเงื่อนไขมาเกี่ยวข้อง ( เงื่อนไข คือ นับจำนวนเครื่องหมาย  /   ในคอลัมน์ C3:C12 )

การใช้สูตรคำนวณจำนวนนับ นับนักเรียนที่ขาดเรียน

จำนวนนักเรียน ขาดเรียน อยู่ คอลัมน์ D   ซึ่งอยู่คอลัมน์ D ตั้งแต่แถวที่ 3 ถึง แถวที่ 12  ดังนั้น เซลล์คือ D3 : D12

ดังนั้น สูตรจำนวนนับ นักเรียนที่ขาดเรียน คือ  =COUNTIF(D3:D12,"/")

COUNTIF เป็นคำสั่งนับจำนวนซึ่งมีเงื่อนไขมาเกี่ยวข้อง  (เงื่อนไขคือ นับจำนวนเครื่องหมาย  /   ในคอลัมน์ D3:D12)