บทความล่าสุด

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2565  วิชาวิทยาศาสตร์  สาระเทคโนโลยี ออกจำนวน 2 ข้อ ได้แก่เรื่องตรรกะ การคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล โดยการเรียงลำดับการยกลูกปัดให้เหมือนกับผลลัพธ์ที่ต้องการ และเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์การศึกษาซึ่งผลการค้นหาต้องมี URL ที่เป็นหน่วยงานการศึกษา โดยรายละเอียดของข้อสอบมีดังนี้