บทความล่าสุด

บทที่ 1  รับน้องใหม่ หัวใจปิ๊ง ๆ  เป็นบทเรียนที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา และการใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาตาม  มาตรฐาน ว. 4.2 (ป.6/1)  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบ  ในชีวิตประจำวัน   

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.6