บทความล่าสุด

บทที่ 1 เที่ยวบ้านคุณย่า  มีจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แก่ รู้จักความหมายของอัลกอริทึม , ยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา โดยเนื้อหาดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ว. 4.2(ป.4/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน  การคาดการณ์ ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของอัลกอริทึ่ม และการใช้อัลกอริทึ่มแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน , สัญลักษณ์แผนผังงาน (Flowchart) ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย Flowchart เป็นต้น  เนื้อหาการเรียนรู้มีดังนี้

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.4