บทความล่าสุด

การใช้สูตรรวมคะแนน และตัดเกรด ด้วยโปรแกรม Excel เราจะต้องพิจารณาคอลัมน์คะแนนรวม โดยเมื่อเราสร้างตารางคะแนนเสร็จแล้ว และเราได้รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนถัดไปคือสร้างคอลัมน์คำนวณเกรด ซึ่งเราจะต้องใช้สูตร excel ในการคำนวณ โดยต้องพิจารณาจากคะแนนรวม มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

ภาพตัวอย่าง คือการใส่สูตร excel สร้างคะแนนรวม 

คะแนนรวม คือ การนำคะแนนเก็บและคะแนนสอบ มารวมกัน 

คะแนนเก็บอยู่ในคอลัมน์ C    ,  คะแนนสอบอยู่ในคอลัมน์ D

ช่องคะแนนรวมตรงคอลัมน์ D เราจะต้องเขียนสูตร ดังนี้

สูตรผลรวม   =Sum(C3:D3)

เมื่อเราได้คะแนนรวมแล้ว จากนั้นเราจึงสร้างคอลัมน์ตัดเกรดขึ้นมา ดังภาพตัวอย่าง

คะแนน 80 - 100  เกรด  4         

คะแนน 75 - 79 เกรด  3.5

คะแนน 70 - 74 เกรด  3        

คะแนน 65 - 69 เกรด  2.5

คะแนน 60 - 64 เกรด  2

คะแนน 55 - 59 เกรด  1.5

คะแนน 50 - 54 เกรด  1

คะแนน 0 - 49 เกรด  0 

สูตรการตัดเกรดจากคะแนนรวมทั้งหมด

คะแนนรวม อยู่ คอมลัมน์ E   เริ่มตั้งแต่แถวที่ 4  ถึง 13    ดังนั้น เซลล์ คือ E4 : E13

ให้เขียนสูตรใน คอลัมน์ F ซึ่งเป็นคอลัมน์แสดงเกรด ดังนี้

สูตรตัดเกรด

=IF(E4>=80,"4", IF(E4>=75,"3.5", IF(E4>=70,"3", IF(E4>=65,"2.5", IF(E4>=60,"2", IF(E4>=55,"1.5", IF(E4>=50,"1", IF(E4<50,"0"))))))))

 

คลิปตัวอย่าง