บทความล่าสุด

Scratch if on edge bounce ชนขอบสะท้อนกลับ  สำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้ จะประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ

1. การลงชื่อเข้าใช้งาน เช่น ให้ตัวละครแสดงชื่อผู้กรอกข้อมูล

2. การสร้างตัวละครให้เคลื่อนไหว เมื่ชนขอบให้สะท้อนกลับ  if on edge, bounce

3. การเปลี่ยนตัวละคร เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด Switch Costume  หรือ Next  Costume   รายละเอียดมีดังนี้