บทความล่าสุด

 ในปีการศึกษา 2564 ข้อสอบ O-Net มาตรฐาน ว 4.2 สาระเทคโนโลยี (วิชา วิทยาการคำนวณ) ออกข้อสอบจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ข้อ 17 และ ข้อ 18 อ้างอิงตามข้อสอบ ฉบับที่ 1 โดยในข้อ 17 มีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่ แตกต่างกัน สำหรับในข้อ 18 จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้