บทความล่าสุด

 ในปีการศึกษา 2564 ข้อสอบ O-Net มาตรฐาน ว 4.2 สาระเทคโนโลยี (วิชา วิทยาการคำนวณ) ออกข้อสอบจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ข้อ 17 และ ข้อ 18 อ้างอิงตามข้อสอบ ฉบับที่ 1 โดยในข้อ 17 มีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่ แตกต่างกัน สำหรับในข้อ 18 จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

ข้อ 17  เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วสรุปได้ว่าโจทย์ให้นักเรียนเลือกซื้ออาหารให้ครบ 5 หมู่  จากเงินที่ผู้ปกครองให้มา 100 บาท

หลักการคิด... นักเรียนจะต้องพิจารณาผังงาน เรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องโดยดูทุกผังงาน 

 

 

อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

1.พิจารณาตัวเลือกแต่ละข้อทุกผังงานจะกำหนดให้มี จุดเริ่มต้น

2.จากนั้นพิจารณาขั้นตอนต่อไป คือ การรวบรวมข้อมูลราคา และคุณค่าสารอาหารแต่ละละชิ้นที่สนใจ

3.ขั้นตอนต่อไปเราต้องดูงบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่

- ถ้าเลือกใช่ คืองบประมาณเพียงพอ

- ถ้าไม่ใช่ ให้กลับไปรวบรวมข้อมูลราคา อาหารใหม่

4.เมื่องบประมาณเพียงพอแล้วเราจะสามารถซื้ออาหารที่สนใจได้

5.เมื่อซื้ออาหารที่สนใจได้แล้ว เราต้องมาพิจารณาตัดสินใจว่า เราได้สารอาหารครบถ้วนหรือไม่ ถ้าใช่ การทำงานของผังงานเรื่องนี้ก็จบลง แต่ถ้าไม่ใช่ ต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลใหม่    

 ดังนั้น นักเรียนจะสังเกตได้ว่า ผังงานที่ 1 , 2 , และ 4  มีการเรียงลำดับขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้อง จึงเป็นผังงานที่ 3 ข้อนี้จึงตอบข้อ 3 นะคะ


ข้อ 18 โจทย์ได้กำหนดความต้องการ คือ ให้ค้นหาไฟล์ PDF  โดยสรุปเงื่อนไขได้ดังนี้

รวบรวมข้อมูลจากโจทย์วิเคราะห์ ดังนี้

1.ค้นหาไฟล์ Pdf

2.เกี่ยวกับ โควิด-19

3.จากเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  (มีโดเมนที่ลงท้ายด้วย .go.th)

4.ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  (เป็นข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 พ.ย.2563. - 30.พ.ย.2563)

 

 จากการรวบรวมข้อมูลจากโจทย์ คำตอบที่มีข้อมูลครบ และถูกต้อง คือข้อ 4