บทความล่าสุด

www.VDOLearning.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ เนื้อหาความรู้ ที่เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ในวิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ และ วิชาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ป.1 - 3

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเรียนวิทยาการคำนวณ และ STEM ศึกษา

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หรือ สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ โดยผ่านเว็บไซต์  www.vdolearning.com

4. เพื่อให้นักเรียนทุกคนในประเทศไทย ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพราะมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ตามที่ สพฐ. กำหนด 

5. เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทุกท่าน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยวิดีโอการสอน และ การเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้จัดทำเว็บไซต์มีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลบทความต่างๆให้แก่ทุกท่านที่สนใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทุกท่านสามารถนำบทความไปใช้ได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ ในด้านการศึกษา ของเด็กไทยทุก ๆ คน เราขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเผยแพร่ความรู้จากเว็บไซต์  vdolearning.com แก่เด็กนักเรียนทุกคน   

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ในเว็บไซต์ vdolearning.com คือ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต เช่น ที่โรงเรียน ที่บ้าน หรือเวลาว่าง ตามโอกาสที่สมควร  เมื่อนักเรียนศึกษาหาความรู้  จากบทความด้านการศึกษาต่าง ๆ หรือความรู้ด้านการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  และสื่อการสอนวิชาต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นในเว็บไซต์  จะส่งผลให้นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีขึ้น  ขอบคุณค่ะ  Kru.Star