บทความล่าสุด

การนำเสนอข้อสอบ O-Net วิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่นำเสนอนี้เป็นการแสดงวิธีคิดเพื่อให้นักเรียนทราบและเป็นแนวทางในการทำข้อสอบในปีถัดไป ซึ่งรูปแบบวิธีการคิดที่นำเสนอนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน ขอขอบคุณการเผยแพร่ข้อสอบจาก สสวท https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3997 ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ข้อดังนี้

 

แนวข้อสอบ O-Net วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 3 ข้อ โดยออกข้อสอบในเรื่องของการใช้ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการออกแบบการเขียนโปรแกรม ซึ่งแนวข้อสอบมีดังนี้