บทความล่าสุด

การวาดรูปเรขาคณิตซ้ำกันหลายรูป ด้วยโปรแกรม Scratch เป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในแบบฝึกหัดวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้นตอนการวาดรูปเรขาคณิตให้มีหลาย ๆ รูป หรือคล้ายกับการที่เราวาดรูป แล้วทำการคัดลอกนั่นเอง ซึ่งในเนื้อหานี้จะยกตัวอย่างการวาดรูปสามเหลี่ยม แล้วทำการคัดลอกให้ได้ 3 รูป โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นบทเรียนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน และเป็นการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ว. 4.2 (ป.5/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงานการคาดการณ์ ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.5