บทความล่าสุด

การวาดรูปเรขาคณิตซ้ำกันหลายรูป ด้วยโปรแกรม Scratch เป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในแบบฝึกหัดวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้นตอนการวาดรูปเรขาคณิตให้มีหลาย ๆ รูป หรือคล้ายกับการที่เราวาดรูป แล้วทำการคัดลอกนั่นเอง ซึ่งในเนื้อหานี้จะยกตัวอย่างการวาดรูปสามเหลี่ยม แล้วทำการคัดลอกให้ได้ 3 รูป โดยมีขั้นตอน ดังนี้

จากภาพอธิบายได้ว่า การเขียนโค้ดคำสั่งของรูปเรขาคณิต ให้นักเรียนสังเกต โค้ดคำสั่งแบบยาว ซึ่งแปลความหมายได้ดังนี้

1. Point in direction 90  หมายความว่า เริ่มต้นต้องกำหนดทิศทางให้ตัวละครวาดภาพ ซึ่งตัวอย่างนี้เราได้กำหนดให้ตัวละครวาดภาพไปทางทิศตะวันออกหรือด้าวขวามือของเรา 

2. Pen down คือการจรดปากกา

3. Move 100 steps คือ การลากเส้นไปทางขวา 100 ก้าว

4. turn (หมุนลูกศรขึ้น) 120 degrees คือ การสั่งให้ตัวละครหมุนทำมุม 120 องศา โดยการหมุนขึ้น ซึ่ง 120 องศา มาจาก 360 หาร 3 ซึ่งเป็นสูตรในการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยม (สูตรคือ 360 หาร จำนวนมุม)

5. ข้อสังเกตที่ 1 ให้นักเรียนตั้งใจดูว่า Move 100 steps มีทั้งหมด 3 คำสั่ง แปลว่า มีการลากเส้นทั้งหมด 3 ครั้ง ตามจำนวนด้านของรูปสามเหลี่ยม

6. ข้อสังเกตที่ 1 ให้นักเรียนตั้งใจดูว่า turn 120 degrees มีทั้งหมด 3 คำสั่ง แปลว่า มีการหมุนเพื่อทำมุม 3 ครั้ง ตามจำนวนมุมของรูปสามเหลี่ยม

7. คำสั่งแบบสั้น เราสามารถให้บล็อก repeat มาใช้เพื่อจะได้เขียนคำสั่งที่สั้น  repeat คือการทำซ้ำ ตรงนี้ครูจะอธิบายว่า ให้นักเรียนใส่ repeat ครอบคำสั่ง Move  และ turn นักเรียน แล้วเขียนคำสั่ง Move 1 คำสั่ง  และ turn 1 คำสั่ง แต่ในช่อง  repeat  ให้เติมเลข 3 ความหมายก็คือ  ให้ตัวละคร Move 3 ครั้ง และ turn 3 ครั้ง นั่นเอง 

** ดังนั้นเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม 1 รูป ** ก่อนจะทำการคัดลอกรูปสามเหลี่ยมนักเรียนต้องวาดรูปสามเหลี่ยมให้เสร็จก่อน 1 รูป **

จากภาพนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราวาดรูปสามเหลี่ยมได้ครบ 1 รูป แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการใช้คำสั่ง Pen up เพื่อยกปากกาขึ้น แล้วสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไป 110 ก้าว เป็นการสั่งให้ตัวละครขยับ เพื่อวาดรูปสามเหลี่ยมซ้ำอีกรูป โดยคำสั่งที่สั่งให้ตัวละครวาดรูปสามเหลี่ยมซ้ำ คือคำสั่ง repeat ดังนั้นให้นักเรียนลากคำสั่ง repeat มาครอบบน Pen down แล้วเติมจำนวน 3 ที่ repeat แปลว่าสั่งให้ตัวละคร วาดรูปสามเหลี่ยม 3 รูป หรือคัดลอกรูปที่วาดมา 3 รูป นั่นเอง