บทความล่าสุด

ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นบทเรียนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน และเป็นการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ว. 4.2 (ป.5/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงานการคาดการณ์ ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.5

อัลกอริทึม (Algorithm) เป็นวิธีการในการทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีลำดับการทำงานเป็นขั้นตอนชัดเจน และปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาที่เรียงลำดับจากตัวใหญ่สุดไปหาตัวเล็กสุด เปรียบเทียบได้กับการลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนปัญหาเหล่านั้นแม้จะดูใหญ่ก็จะเล็กไปในที่สุด

บทความน่ารู้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้

1. รหัสลำลอง เป็นการเขียนข้อความเป็นขั้นตอนเพื่อแสดง อัลกอริทีมในการทำงานหรือการแก้ปัญหา

2. รหัสลำลองที่ดีควรมีความชัดเจน ทุกคนสามารถ เข้าใจได้ตรงกัน

3. อัลกอริทึมสามารถแสดงได้ในรูปแบบของรหัสลำลอง หรือผังงาน เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลอง ไปประยุกต์ใช้ในการแสดงขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ การทำอาหาร การยืมคืนหนังสือในห้องสมุด