บทความล่าสุด

 

ข้อสอบ O-net สาระเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 เป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้