บทความล่าสุด

การใช้สูตรแปลผลคะแนน และจำนวนมากกว่า น้อยกว่า ด้วย Excel โดยเป็นการแปลผลจากคะแนนที่ได้ เราจะแปลผลในคอลัมน์ที่เป็นคะแนน  เนื่องจากตรงคอลัมน์ที่เป็นเกรดเฉลี่ยได้มีการเขียนสูตร excel เพื่อให้ได้รับค่าเกรดแล้ว นอกจากนี้เรายังสามารถหาค่าคะแนนรวมที่มากที่สุด และน้อยที่สุดได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

จากภาพตัวอย่าง มีการแปลผลคะแนนที่คอลัมน์ G โดยการแปลผล มีดังนี้ 

คะแนน 80 - 100 แปลผล ดีเยี่ยม         

คะแนน 75 - 79 แปลผล ดีมาก

คะแนน 70 - 74 แปลผล ดี          

คะแนน 65 - 69 แปลผล ค่อนข้างดี

คะแนน 60 - 64 แปลผล พอใช้

คะแนน 55 - 59 แปลผล อ่อน

คะแนน 50 - 54 แปลผล อ่อนมาก

คะแนน 0 - 49 แปลผล ตก

สูตรการแปลผลคะแนน

คะแนนรวม อยู่ คอมลัมน์ E   เริ่มตั้งแต่แถวที่ 4  ถึง 13

ดังนั้น เซลล์ คือ E4 : E13

ให้เขียนสูตรแปลผลใน คอลัมน์ Gซึ่งเป็นคอลัมน์แปลผล

สูตรแปลผลคือ =IF(E4>=80,“ดีเยี่ยม”, IF(E4>=75,“ดีมาก”, IF(E4>=70,“ดี”, IF(E4>=65,“ค่อนข้างดี”, IF(E4>=60,“พอใช้”, IF(E4>=55,“อ่อน”,

IF(E4>=50,“อ่อนมาก”,IF(E4<50,“ตก))))))))

สูตรมากกว่า น้อยกว่า

มากกว่า คือ Max  น้อยกว่า คือ Min

พิจารณามากกว่า น้อยกว่า ที่คอลัมน์ E ซึ่งเป็น คอลัมน์คะแนนรวม

เขียนสูตร ได้ดังนี้

คะแนนมากที่สุด =MAX(E4:E13)

คะแนนน้อยที่สุด =MIN(E4:E13)