Scratch if on edge bounce ชนขอบสะท้อนกลับ  สำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้ จะประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ

1. การลงชื่อเข้าใช้งาน เช่น ให้ตัวละครแสดงชื่อผู้กรอกข้อมูล

2. การสร้างตัวละครให้เคลื่อนไหว เมื่ชนขอบให้สะท้อนกลับ  if on edge, bounce

3. การเปลี่ยนตัวละคร เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด Switch Costume  หรือ Next  Costume   รายละเอียดมีดังนี้

 

1. การลงชื่อเข้าใช้งาน เช่น ให้ตัวละครแสดงชื่อผู้กรอกข้อมูล

2. การสร้างตัวละครให้เคลื่อนไหว เมื่ชนขอบให้สะท้อนกลับ  if on edge, bounce