บทความล่าสุด

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2565  วิชาวิทยาศาสตร์  สาระเทคโนโลยี ออกจำนวน 2 ข้อ ได้แก่เรื่องตรรกะ การคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล โดยการเรียงลำดับการยกลูกปัดให้เหมือนกับผลลัพธ์ที่ต้องการ และเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์การศึกษาซึ่งผลการค้นหาต้องมี URL ที่เป็นหน่วยงานการศึกษา โดยรายละเอียดของข้อสอบมีดังนี้

  

 แนวความคิดสำหรับข้อนี้คือ นักเรียนจะต้องยกลูกปัดในภาพที่ 1 ให้เหมือนในภาพที่ 2  (ห้ามยกลูกปัด จากภาพที่ 1 มาใส่ภาพที่ 2 นะคะ)

ต้องทำในภาพที่ 1 ให้เสร็จ เหมือนภาพที่ 2 ค่ะ  

วิธีทำ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ยกดาวไปใส่เข็ม       C

ครั้งที่ 2 ยกวงกลมไปใส่เข็ม   B

ครั้งที่ 3 ยกหัวใจไปใส่เข็ม     C   (หัวใจจะอยู่บนดาว)

ครั้งที่ 4 ยกหัวใจไปใส่เข็ม     C   (หัวใจจะอยู่บนดาว)

ครั้งที่ 5 ยกวงกลมไปใส่เข็ม   B

ครั้งที่ 6 ยกหัวใจจากเข็ม C กลับมาไว้ที่เข็ม A

ครั้งที่ 7 ยกหัวใจจากเข็ม C กลับมาไว้ที่เข็ม A

   

สรุปข้อนี้ ตอบข้อ คือ  7 ครั้ง


 

   แนวความคิดสำหรับข้อนี้คือ เว็บไซต์หน่วยงานทางการศึกษา  

เว็บไซต์หน่วยงานทางการศึกษามี URL คือ .ac.th

.ac.th มีความหมาย ดังนี้

.ac คือ  Academic Organization  หมายถึง องค์กรวิชาการศึกษา หรือ สถาบันการศึกษา

.th คือ  Thailand  หมายถึง  ประเทศไทย

ในการค้นหาข้อมูล จึงตอบข้อ 4 คือ วันปิยมหาราช site:ac.th