บทความล่าสุด

Coding คืออะไร

     Coding คือ การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC C, Pascal, Assemble เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง ของการเขียนโปรแกรม เราเรียกโค้ดที่ได้ว่า Source Code และเมื่อเราทำการ Coding แล้ว เราจะนำเอาโค้ดที่ได้ไปทดสอบและประมวลผล เพื่อดูว่าโปรแกรมที่ได้จากการ Coding นี้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ ก่อนจะนำโปรแกรมที่เรียบร้อยแล้วไปประยุกต์ใช้งานต่อไป  การโค้ดดิ้ง คือ ส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียนโปรแกรม เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการทำโปรแกรมขึ้นจริง (Implementation of the Algorithm) โดยใช้ภาษาโปรแกรมใด ๆ ที่เหมาะสมกับงานของ

เรา ในขั้นตอนของการโค้ดดิ้งนี้ สิ่งที่ต้องทำก็คือเขียนโค้ดขึ้นมา โดยอิงตามแผนการแก้ปัญหาหรือแผนการเขียน โปรแกรม โดยเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาโดยใช้คำสั่งตามที่ภาษาโปรแกรมนั้น ๆ ระบุไว้  ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้เราเรียกว่า Source code หรือ Source file หลังจากนั้นต้องนำ Source Code ที่ได้ไปเข้าสู่กระบวนการถัดไป ซึ่งก็คือการทำให้เป็นโปรแกรมทำงานได้ หลาย ๆ คนอาจจะ เข้าใจว่าโค้ดดิ้งมันคือทั้งหมดของการเขียนโปรแกรมแล้ว แต่ที่แท้จริงศาสตร์แห่งการเขียนโปรแกรม ต้องประกอบด้วยกระบวนการตั้งแต่ต้นของปัญหา นำไปสู่การคิดวิธีแก้ไขเขียนโปรแกรมออกมา และนำไปใช้จริง

Coding Literacy

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล อีกหน่อยหุ่นยนต์และ AI ก็ยิ่งจะมาเป็นส่วนสำคัญของโลกธุรกิจและการผลิต ดังนั้น ภาษา สำคัญในโลกยุคต่อไปจึงไม่ใช่ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์ แต่เป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารเข้าใจและจัดการกับระบบ คอมพิวเตอร์ ทักษะความเข้าใจเรื่องโค้ดและระบบการเขียนโค้ด (Coding) จึงเป็นทักษะสำคัญ ความเข้าใจเรื่อง Code กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาษา (Literacy) เป็นทักษะที่ไม่ควรจะอยู่แค่ในภาควิชาคอมพิวเตอร์ แต่คือ ทักษะสำหรับทุกคน

 

ที่มา: หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

หน้า 14

2020-05-26