เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม scratch เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง การเพิ่มตัวละคร ในโปรแกรม Scratch  การเลือกตัวละคร การตกแต่งตัวละคร การแสดง การกำหนดขนาด และทิศทางการหันหน้าของตัวละคร รวมถึงการเปลี่ยนฉากหลัง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้