Scratch สร้างตัวละครเคลื่อนที่ด้วยคำสั่ง Glide  เป็นเนื้อหาที่อธิบายวิธีการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ ซึ่งทำได้ด้วยการใช้บล็อกคำสั่ง Glide

เทคนิคของการใช้คำสั่งนี้ เราจะต้องสังเกตว่า ตำแหน่งที่เราจะให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปนั้นมีค่า x และ y เท่าไหร่ เมื่อเราทราบแล้วก็นำค่า x และ y มาใส่ในบล็อกคำสั่ง Glide

ตัวอย่างที่จะอธิบายวิธีการทำ เป็นตัวอย่างจาก หนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 ของ สสวท. มีดังนี้