Scratch วาดรูปธงชาติไทย เป็นเนื้อหาที่แนะนำให้นักเรียนใช้บล็อกคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม เพื่อสร้างให้ตัวละครสามารถวาดรูปได้ ซึ่งเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำการเขียนโค้ด หรือใช้บล็อกคำสั่งที่สั่งให้ตัวละครวาดรูปธงชาติไทย และตัวอย่างนี้อยู่ในหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ชั้น ป.4 ของ สสวท. ชื่อเรื่อง ปักธงชาติไทย รายละเอียดของบล็อกคำสั่งวาดรูปธงชาติไทย มีดังนี้