บทความล่าสุด

บอร์ด micro: bit มีส่วนประกอบที่สำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งประกอบด้วย Micro USB , Reset Button , 2.4GHZ Antenna , Bluetooth low energy , Battery Connector JST connection for 3V Nordic nRF51822 , NXP KL26Z USB Interface chip , Motion Sensor , ST LSM303SGA , 5x5 LED Matrix , Digital/analog IO , User Buttons , External Supply Regulated 3.3V in or battery out , Edge Connector