บทความล่าสุด

การใช้งานไมโครบิตเบื้องต้นนี้ กล่าวถึงวิธีการจับบอร์ดไมโครบิตที่ถูกต้องเพื่อถนอมการใช้งาน และการใช้โปรแกรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น รายละเอียดมีดังนี้