บทความล่าสุด

สร้างแอปพลิเคชั่น Talk To Me บนระบบปฏิบัติการ Android ด้วย MIT App Inventor 2 

1. คลิก New Project

2. ตั้งชื่อ Project

3. คลิก Button ลากมาวางไว้ที่หน้าจอ Screen

4. ปรับแต่ง Button ที่ Properties

5. คลิก Media แล้วเลือกText To Speech แล้วลากไปวางที่หน้าจอ Screen

การสร้างแอปพลิเคชั่น Calculator โปรแกรมเครื่องคิดเลข บนระบบปฏิบัติการ Android เป็นการใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม MIT App Inventor 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง สร้างแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android

Application Calculator มีหลักการสร้างคำสั่งดังนี้

1. เข้าเว็บ Browser แล้วพิมพ์ localhost:888 เพื่อเริ่มสร้าง Application

2. ตั้งชื่อ Project ที่ต้องการสร้าง

3. คลิก Label ลากมาวางที่หน้าจอ Screen

4. ที่ Properties พิมพ์ข้อความ เครื่องคิดเลข ตรงช่อง Text ปรับแต่งข้อความตามต้องการ

5. เลือก Text Box ที่ Palette ลากมาวางที่หน้าจอ Screen โดยลากมาวางไว้ 2 Text Box

สร้าง Aplication Animal Sound เป็นการสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีลักษณะเมื่อเข้าสู้หน้าโปรแกรม แล้วแตะปุ่มจะได้ยินเสียงของสัตว์ที่แสดงอยู่หน้าจอ ซึ่งการสร้างแอปพลิเคชั่นนี้

ค่อนข้างมีความละเอียด เพราะต้องมีการเชื่อมโยงไปหน้าถัดไปด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Projects เลือก Start new project

2. ตั้งชื่อ Project แล้วคลิก OK

3. คลิกเมนู Lable ที่ Palette แล้วลากไปวางที่ Viewer เพื่อพิมพ์ข้อความ

4. ตั้งค่าขนาดข้อความ สีของข้อความ และการจัดวางข้อความที่ Properties

5. เลือกเมนู Image แล้วลากมาวางที่ Viewer

6. ที่ Properties เลือก Upload File เข้ามา

สร้าง Application Paint pot โปรแกรมวาดภาพ

1. เข้าเว็บ Browser แล้วพิมพ์ localhost:888 เพื่อเริ่งสร้าง Application

2. พบหน้าจอ Login คลิกเมนู Log in

3. คลิกเมนู Projects เลือก Start new project

4. ตั้งชื่อ Project แล้วคลิก OK

5. จะแสดงหน้าต่างของโปรแกรม ที่พร้อมจะสร้าง Application โดยจะมีส่วนประกอบ ดังนี้

5.1 Palette เป็นส่วนที่แสดงเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแอปพลิเคชั่น

5.2 Viewer เป็นส่วนที่แสดงหน้าต่างการสร้างแอปพลิเคชั่นของเรา

5.3 Components เป็นส่วนที่แสดงเครื่องมือต่างๆที่เราใช้สร้างแอปพลิเคชั่น

5.4 Properties เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆที่เราใช้สร้างแอปพลิเคชั่น

การติดตั้งโปรแกรม MIT App Inventor 2 ที่ใช้สำหรับสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการ Android

ก่อนทำการสร้างแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android จะต้องติดตั้งโปรแกรม AI2 Starter 1.0 และ AI2Ux86 1.0  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จึ้งดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมที่ติดตั้ง เพื่อรันโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ แล้วจึงเข้าเว็บบราวน์เซอร์ พิมพ์ http://localhost:8888 จึงเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับการสร้าง แอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android