บทความล่าสุด

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. ด้านการศึกษา  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการศึกษา ช่วยให้การเรียนการสอนสนุก  น่าสนใจมากกว่าเดิม  มีรูปแบบการเรียนการสอน มีหลายรูปแบบมากขึ้น  สามารถใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการค้นหาข้อมูล

2. ด้านธุรกิจ  เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบของเล่น  ใช้ในการโฆษณาสินค้าผ่านทีวี ใช้จองตั๋ว หรือใช้ชำระสินค้า ค่าบริการ

3. ด้านการติดต่อสื่อสาร  เราได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น

3.1 การถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม เช่น การถ่ายทอดฟุตบอลจากต่างประเทศ  

3.2 การใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกัน เช่น สามารถพูดคุย กับอีกบุคคลหนึ่งข้ามประเทศได้ทันท่วงที  

3.3 การใช้ประโยชน์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น ใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

4. ด้านการประกอบอาชีพ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสามารถใช้ในการประกอบอาชีพ การทำงานได้ เช่น ผู้ประกาศข่าว  เจ้าของร้านเกทหรือร้านอินเทอร์เน็ต   ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ 

- อินเทอร์เน็ตช่วยในการค้นหาข้อมูล และเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการโฆษณาสินค้าเป็นข้อความที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- การถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม เป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี คือ ทักษะ  ความรู้  มาสร้างเป็นเครื่องมือ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีดังนี้

1. คอมพิวเตอร์  ใช้สำหรับทำงานเอกสารต่างๆ ดูหนัง  ฟังเพลง ใช้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

2. วิทยุ  สามารถใช้ฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน  สามารถรับฟังข่าวสารต่างๆได้

3. โทรทัศน์  สามารถดูเพื่อความบันเทิงต่างๆ เช่น ดูการ์ตูน สารคดี และรับฟังข่าวสารต่างๆ 

4. กล้องดิจิตอล  สามารถใช้ถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว  สามารถบันทึกเสียง ได้ด้วย

5.โทรศัพท์มือถือ  เป็นเครื่องสื่อสารที่สามารถใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้  บันทึกเสียง และเล่นอินเทอร์เน็ตได้

เทคโนโลยี  หมายถึง  ความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ นำมาสร้างเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ 

สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล  เช่น การคำนวณ  จัดเรียงข่าวจากอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ความรู้ วิธีการ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล  หรือนำมาประมวลผล  เพื่อให้ข้อมูลได้ถูกส่งออกไป

ตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยี

1. หม้อหุงข้าว เป็นเทคโนโลยี เนื่องจากหม้อหุงข้าวเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการหุงข้าว

2. เครื่องซักผ้า  เป็นเทคโนโลยี เนื่องจากเครื่องซักผ้า เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซักเครื่องนุ่งห่ม

3. ตู้เอทีเอ็ม  เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากตู้เอทีเอ็ม เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินและมีการแสดงผลข้อมูลให้ทราบ

4. ระบบรับสัญญาณดาวเทียม  เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากระบบรับสัญญาณดาวเทียมเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับข้อมูลและมีการแสดงผลข้อมูลให้ทราบ

การเก็บข้อมูล  คือ การรักษาข้อมูลที่สำคัญของเราไม่ให้สูญหาย เช่น การเก็บใส่แฟ้ม  บันทึกเป็นรูปภาพ เก็บข้อมูลทั้งภาพและเสียง

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล 

1. เก็บข้อมูล ที่เป็นข้อความ ตัวอักษร ต้องเก็บใส่แฟ้ม บันทึกลงกระดาษหรือสมุด 

2. ถ้าข้อมูลเป็นภาพนิ่ง ควรเก็บข้อมูลแบบรูปภาพ

3.ถ้าข้อมูลมีเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว เราควรเก็บข้อมูลด้วย วิดีโอ ซีดี

ประโยชน์ของข้อมูล มี 5 ข้อ ดังนี้

1. เพื่อการสื่อสาร  เราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

2. เพื่อเพิ่มเติมความรู้  เราสามารถอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือฟังจากวิทยุโทรทัศน์  แล้วนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 .เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง สามารถช่วยเราตัดสินใจในการเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด

4. เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริง  เช่น ทราบข้อมูลที่แท้จริงจากการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิม 

5. เพื่อใช้ในการวางแผน  ข้อมูลที่เรามีจะช่วยในการวางแผน


สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1