การแทรกภาพ เพื่อนำมาประกอบการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site

1. ออกแบบหน้าเว็บ เพื่อกำหนดให้หน้าเว็บนั้นมีการวางรูปภาพแบบใด เช่น กำหนดให้เป็นหนึ่งคอลัมน์ หรือ สองคอลัมน์ เป็นต้น

2.คลิกเมนู แทรก และเลือกรูปภาพ

3.อัปโหลดรูปภาพ  เข้ามาใช้งาน

4. เลือกรูปภาพเข้ามาใช้งาน รูปภาพจะมีขนาดใหญ่ ให้คลิกปุ่ม 100%  เพื่อให้เห็นมุมมองของรูปภาพ

5. คลิกปุ่ม S คือเลือกรูปภาพ  ขนาดเล็ก

6. คลิกปุ่ม M คือ เลือกรูปภาพ  ขนาดกลาง

7. คลิกปุ่ม L คือเลือกรูปภาพ  ขนาดใหญ่

8. จัดรูปภาพชิดซ้าย

9. จัดรูปภาพ ให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง

10.จัดรูปภาพชิดขวา