สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ  ซ้ายมือ - ขวามือ  มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตำแหน่ง ซ้ายมือ และขวามือของตนเอง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ สามารถบอกได้เป็นด้านซ้าย หรือ ด้านขวา โดยนักเรียนจะแยกได้ว่า มือซ้ายของนักเรียนอยู่ตรงไหน หรือ มือขวาของนักเรียน อยู่ตรงไหน เมื่อนักเรียนสามารถแยกแยะได้ ก็จะสามารถระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ทางซ้ายมือ และขวามือ ได้

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1