การเรียงลำดับจำนวน  ได้แก่ การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก และ การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย

การเรียงลำดับจำนวน เรียงจากน้อยไปหามาก  เช่น  1  2  3  4  5 

การเรียงลำดับจำนวน เรียงจากมากไปหาน้อย  เช่น  5  4  3  2  1

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1