บทความล่าสุด

สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.1 เรื่อง  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา ตอนที่ 1

ตัวอย่างโจทย์ปัญหา

พ่อเลี้ยงเป็ดไว้  9  ตัว  เป็ดออกไปนอกเล้า  5  ตัว  เหลือเป็ดอยู่ในเล้ากี่ตัว

หลักการแก้โจทย์ปัญหา 

1. วิเคราะห์สิ่งโจทย์บอก

2. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถาม

เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบของการแก้โจทย์ปัญหา

 

ดังนั้น  

1. โจทย์บอก  จำนวนเป็ดที่พ่อเลี้ยงไว้ คือ  9 ตัว

2. โจทย์บอก   จำนวนเป็ดที่ออกไปนอกเล้า คือ  5 ตัว

3. สิ่งที่โจทย์ถาม คือ  เหลือเป็ดอยู่ในเล้ากี่ตัว

จากโจทย์วิเคราะห์ได้ว่า  เป็ดออกไปนอกเล้า  ดังนั้น จำนวนเป็ดในเล้าต้องลดลง

สรุปคือ  จำนวนเป็ดที่เหลืออยู่ เท่ากับ  จำนวนเป็ดที่มีอยู่ลบออกด้วยจำนวนเป็ดที่ออกไปนอกเล้า

ประโยคสัญลักษณ์    9 -  5  =  ?

ตอบ = 9 - 5 = 4    ดังนั้น   เหลือเป็ดอยู่ในเล้าจำนวน  4 ตัว 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1