บทความล่าสุด

จำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน   คือ จำนวนตัวเลขที่มีไม่เกิน 5 หลัก นั่นคือ จำนวนตัวเลขที่ไม่เกิน 99,999 หรือจำนวนตัวเลขที่ไม่เกินหลักหมื่น    ซึ่งในบทเรียนนี้ได้ยกตัวอย่างจำนวนตัวเลข ดังต่อไปนี้

1. 23,456   อ่านว่า  สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหก     เขียนเป็นเลขไทย  ๒๓,๔๕๖

2. 78,269   อ่านว่า  เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเก้า   เขียนเป็นเลขไทย  ๗๘,๒๖๙

3. 56,750  อ่านว่า  ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ    เขียนเป็นเลขไทย  ๕๖,๗๕๐

4. 41,258  อ่านว่า  สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปด   เขียนเป็นเลขไทย  ๔๑,๒๕๘

5. 23,565  อ่านว่า  สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้า   เขียนเป็นเลขไทย  ๒๓,๕๖๕


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3