บทความล่าสุด

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

ปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโต  คือ  น้ำ  อาหาร  อากาศ  การทดลอง เรื่อง น้ำเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช มีดังนี้  

1. แช่เมล้ดถั่วในน้ำ 1 คืน  การนำเมล็ดพืชไปแช่น้ำจะทำให้เปลือกของเมล็ดพืชอ่อนลง เล็ดพืชจะงอกได้เร็วขึ้น

2.นำดินใส่ลงในกระถาง  2  ใบ

3.รดน้ำกระถาง 1 ใบ และไม่รดอีก 1 ใบ

4.วัดความสูงของต้นถั่ว ทุก  2 วัน

ผลการทดลอง  ต้นถั่วที่ไม่ได้รับน้ำจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโต

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้อย่างไร

สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ได้แก่ คน สัตว์ และพืช สิ่งมีชีวิต จะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้ อากาศ อาหาร น้ำ อากาศ คือ สิ่งที่ สิ่งมีชีวิตเอาไว้ใช้ในการหายใจ จะมีก๊าซออกซิเจนในการหายใจ อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย คน ต้องการการอาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ผักผลไม้ และ นม พืช มีกระบวนการสร้างอาหารที่เรียกว่า การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พืชสามารถดูดธาตุอาหารจากในดินเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต สัตว์แต่ละชนิดมีการกินอาหารที่ต่างกัน เช่น สัตว์ที่กินพืช , สัตว์กินสัตว์ , สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ , สัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2