บทความล่าสุด

พุทธประวัติ 

พุทธประวัติเป็นเรื่องราวการกำเนิดของพระพุทธเจ้าซึ่งนักเรียนจะได้ทราบถึงกำเนิดของพระพุทธศาสนา โดยจะเป็นพุทธประวัติขนาดย่อเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ประวัติพระพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางสิริมหามายา ประสูติขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เจ้าชายสิทธัตถะทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์เมื่อ

พระชนมายุ 16 พรรษา และได้นั่งสมาธิในพิธีแรกนาขวัญ สำเร็จขั้นปฐมญาณ พระองค์ทรงมีพระเมตตาช่วยชีวิตหงษ์ขาวไว้ ต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้ให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธาราหรือพิมพา

เมื่อพระองค์เสด็จออกไปนอกวังได้พบกับ เทวทูตทั้ง 4 ได้แก่  คนแก่   คนเจ็บ คนตาย และสมณะ พระองค์ จึงคิดหาทางหลุดพ้นทุกข์เหล่านี้ ด้วยการออกบวช และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ไทย ด้านอุปนิสัย หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอน ด้านสังคม สังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำรงชีวิต ด้านการศึกษา ในอดีตวัดเป็นสถานศึกษาของคนไทย ด้านประเพณี เช่น งานอุปสมบท งานทอดกฐิน เป็นต้น การกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนพิธีร่วมกัน


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2