บทความล่าสุด

ประเพณี  หมายถึง  สิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์

วัฒนธรรม หมายถึง  สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  วิถีชีวิตของคนที่มีมาเป็นเวลานาน มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย  ได้แก่  ภาษา  การแต่งกาย  การทำความเารพ  ความคิดและความเชื่อเป็นต้น

ประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัว  คือ  สิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบทอดกันต่อมา ตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันไป  เช่นประเพณีการโกนผมไฟ  การทำบุญวันเกิด  การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ในครอบครัว การเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่  ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัว 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3