บทความล่าสุด

คำที่ควรรู้จัก  ในเรื่อง เพื่อนกัน (รู้จักคำนำเรื่อง)  มีดังนี้

1. ไก่  หมายถึง  ชื่อสัตว์ปีจำพวกนก บินได้ในระยะสั้น หากินตามพื้นดิน

2. ลูกช้าง หมายถึง ช้างที่ยังเล็กอยู่

3. ชู  หมายถึง  ยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิม

4. จ้อง  หมายถึง  เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

5. ร้อง  หมายถึง  เปล่งเสียงดัง

6. เรียก  หมายถึง  เปล่งเสียงเพื่อให้มาหรือให้ไป

7. เพื่อน หมายถึง  ผู้ชอบพอรักใคร่  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

8. เด็ก  หมายถึง  คนที่มีอายุยังน้อย  

ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์  เป็นเหตุการณ์ที่เราพบเจอเกี่ยวกับสัตว์ เช่น เจอสัตว์ถูกทิ้ง  ช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ  หรือเจอสัตว์ที่กำลังจะเข้ามาทำร้าย  

การเจอสุนัขวิ่งไล่เราไม่ควรวิ่งหนี เพราะสุนัขจะวิ่งไล่ตาม ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป บางคนเจอประสบการณ์ที่ดี บางคนเจอประสบการณ์ที่น่ากลัว

เราควรมีเมตตาต่อสัตว์ หากพบเจอสัตว์ดุร้ายไม่ควรเข้าใกล้ ไม่ยุ่งกับสัตว์ตัวนั้น เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากสัตว์ที่ดุร้าย และน่ากลัว

ในแต่ละชุมชมจะมี วัด  ตลาด  พิพิธภัณฑ์  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  หรือบางชุมชนจะมี มัสยิด  โบสถ์คริสต์   เป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ที่น่าภาคภูมิใจ

เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน สะท้อนความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นลักษณะเแพาะที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่น  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ 

หลักการเรียนงลำดับจำนวน มี 2 แบบ คือเรียงลำดับจำนวนจาก น้อยไปหามาก และ การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย

การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก ได้แก่  0  1  2  3  4  5   6  7  8  9

การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย ได้แก่  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

การอ่านแจกลูก  การสะกดคำ  สระอู  ในบทเรียนนี้เราจะนำอักษรกลางมาแจกลูก สะกดคำ สระอู   โดยมีคำดังนี้

กู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

จู  สะกดว่า  จอ - อู  อ่านว่า จู

ดู  สะกดว่า  ดอ - อู  อ่านว่า ดู

ตู  สะกดว่า  ตอ - อู  อ่านว่า ตู

บู  สะกดว่า  บอ - อู  อ่านว่า บู

ปู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

อู  สะกดว่า  ออ - อู  อ่านว่า อู

ความหมายของคำ

ดู  หมายถึง  ใช้สายตามองเพื่อให้เห็น

ปู หมายถึง  ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูสันหลัง มีขา 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม

จำนวน 0 - 9 เป็นจำนวนตัวเลขพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้จัก โดยมีจำนวนนับได้แก่ 1 - 9 สามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยและการอ่านได้ดังนี้

1 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๑  อ่านว่า  หนึ่ง

2 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๒  อ่านว่า  สอง

3 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๓  อ่านว่า  สาม

4 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๔  อ่านว่า  สี่

5 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๕  อ่านว่า  ห้า

การดูแลเกี่ยวกับสัตว์ คือการเลี้ยงดูสัตว์ให้มีสุขภาพดี เพื่ออายุที่ยืนยาว

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่

1. การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาความสะอาดให้สัตว์เลี้ยง ต้องดูแลรักษาบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ รักษาความสะอาดร่างกายของสัตว์  เพื่อไม่ให้สัตว์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หากพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติควรนำไปตรวจกับสัตวแพทย์

2. การให้อาหารที่เหมาะสมและพอเพียง  จะทำให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรง

3. การให้ความรักและเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ เพราะเราจะเกิดความรักความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ทำให้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอะไร ต้องการอะไร เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม คือ การที่ลักษณะของสภาพแวดล้อมแตกต่างออกไปจากเดิม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันและในอดีตแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้  ที่อยู่อาศัย น้ำลำคลอง  รวมถึงการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น สมัยก่อนน้ำมาจากน้ำคลอง  เดินทางโดยเกวียน  สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป คือมนุษย์ นั่นเอง เพราะมนุษย์เป็นผูลงมือในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติต่างๆ เช่น การตัดต้นไม้ การสร้างบ้านเรือน การล่าสัตว์ เป็นต้น

เรื่อง เพื่อนภูผา

ภูผา ดูแล ใบโบก   ภูผา ดูแล ใบบัว    ภูผา มีเพื่อน ข้างตัว   ชื่อใบบัว  ชื่อใบโบก

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 

นอกจากคนกับคนจะเป็นเพื่อนกันได้แล้ว คนกับสัตว์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ด้วย เหมือนอย่างภูผาที่มีช้างใบโบก ใบบัวเป็นเพื่อน

ความหมายของคำศัพท์

ดูแล   หมายถึง   เอาใจใส่  ปกปักรักษา  ปกครอง 

มี       หมายถึง   ถือเป็นเจ้าของ  อยู่ในครอบครอง

เพื่อน  หมายถึง   ผู้ชอบพอรักใคร่กัน  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

ข้าง    หมายถึง   ใกล้   เช่น ใบโบกใบบัวอยู่ข้างภูผา

ชื่อ     หมายถึง   คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์ เช่นการให้อาหาร หากเราไม่ดูแลเรื่องการให้อาหารสัตวื อาจจะทำให้สัตว์หิว หรือได้รับสารอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้   สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ดุร่ายไม่ควรเข้าใกล้ เช่น งู เสือ จรเข้  รวมถึง สุนัขจรจัด เพราะสุนัขจรจัด อาจมีโรคพิษสุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส เรย์บี โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน   โรคพิษสุนัขบ้า สังเกตุได้จาก สุนัขจะมีน้ำลายไหล  ตัวสั่นผอม ดุร้าย กัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์

จำนวนเท่ากัน  คือ จำนวนที่จับคู่กันได้พอดี   เช่น  5  เท่ากับ 5  

จำนวนไม่เท่ากัน  คือ จำนวนที่จับคู่กันไม่พอดี   เช่น  5  ไม่เท่ากับ 6 

ถ้าจำนวนไม่เท่ากัน  นำมาเปรียบเทียบกัน   เมื่อนำมาจับคู่กันแล้วมีของเหลือ  แสดงว่า  จำนวนนั้นมากกว่า   เช่น  6  มากกว่า 5  เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้  6 > 5    หรือ

จับคู่กันแล้ว ไม่มีของเหลือ แสดงว่า จำนวนนั้นน้อยกว่า  เช่น  5  น้อบกว่า 6  เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้  5  < 6

เหตุการณ์สำคัญของครอบครัว  คือ เรื่องราวต่างๆที่น่าจดจำ  ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง เช่น จัดวันเกิดให้น้อง ซึ่งแสดงถึงการจดจำวันสำคัญ หรือเหตุการณณ์สำคัญในครอบครัว ของตนเอง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นเรื่องราวที่สำคัญในครอบครัวของเรา 

ดังนั้น เรื่องราวของคนในครอบครัวมีความสำคัญต่อเรา เพราะเพื่อให้เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

การแจกรูป คำที่สะกดด้วย สระอี ในบทเรียนนี้เราจะนำอักษรกลางมาประสมกับสระอี เช่น

กี  สะกดว่า  กอ - อี  อ่านว่า  กี

จี  สะกดว่า  จอ - อี  อ่านว่า  จี

ดี  สะกดว่า  ดอ - อี  อ่านว่า  ดี

ตี  สะกดว่า  ตอ - อี  อ่านว่า  ตี

บี  สะกดว่า  บอ - อี  อ่านว่า  บี

ปี  สะกดว่า  ปอ - อี  อ่านว่า  ปี

อี  สะกดว่า  ออ - อี  อ่านว่า  อี

ความหมายของคำ

ดี  หมายความว่า  เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่าพอใจ

ตี  หมายความว่า ฟาด  หวด  เฆี่ยน

ปี  หมายความว่า เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้งประมาณ  365 วัน

การจำแนกสัตว์ตามประโยชน์ 

1. ใช้เป็นอาหาร 

ไก่  ได้ประโยชน์  คือ  เนื้อไก่  ไข่ไก่

หมู  ได้ประโยชน์ คือ เนื้อหมู

ปลา ได้ประโยชน์ คือ เนื้อปลา

2. เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมนุษย์      เช่น  แมว   กระต่าย   สุนัข

3. เลี้ยงไว้ใช้งาน

 - ช้าง  ใช้ลากซุง

 - ควาย  ใช้ไถนา

 - ม้า ใช้เป็นพาหนะ

 - ลิง ใช้เก็บลูกมะพร้าว

ข้อมูลของตนเองที่ควรทราบ ได้แก่  วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ ข้อมูลของครอบครัว

วิธีทราบประวัติครอบครัว 

1. ดูจากภาพถ่าย และสิ่งของเครื่องใช้

2. สอบถามจากญาติผู้ใหญ่

ประโยชน์ของการทราบประวัติครอบครัว

ทราบถึงประวัติความเป็นมาของครอบครัว  ทำให้เกิดความรัก และความภูมิใจ