บทความล่าสุด

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 20

การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก เช่น  13 + 6 = 19

วิธีการหาผลบวก โดยวิธีการนับต่อจากจำนวนที่มากกว่า

การเขียนจำนวนที่มากกว่า 10 ในรูปกระจาย

1. 15 = 10 + 5

2. 13 + 6 = 10 + 3 + 6   = 10 + 9   = 19

3. 3 + 15 = 3 + 10 + 5   = 10 + 8   = 18

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การสลับที่การบวก

การสลับที่การบวก เช่น  

1. 5 + 3 = 8  หรือ  3 + 5  = 8

2. 7 + 4 = 11  หรือ 4 + 7 = 11

การสลับที่การบวก ค่าของผลบวกจะเท่ากัน

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน

การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน เช่น  5 + 5 = 10  หรือ 3+6  = 9

การหาผลบวกของจำนวนให้ครบสิบ  เช่น  

7+6 = 7+3+3 = 10+3 = 13

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การเรียงลำดับจำนวน

การเรียงลำดับจำนวนทางคณิตศาสตร์ มีการเรียงลำดับจำนวนจาก มากไปหาน้อย  และเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก 

การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก ได้แก่  1 3 5 7 9

การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย ได้แก่  10 9 8 7 6

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน และเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน

ในบทเรียนนี้เป็นสอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน ว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน เช่น 9 และ 5 ค่าที่มีมากกว่า คือ 9 เป็นต้น  

จำนวนที่ไม่เท่ากัน เมื่อจับคู่กันแล้ว จำนวนที่ไม่มีของเหลือ เป็นจำนวนทีน้อยกว่า 

ข้อสังเกตุ เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน  ส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางด้านตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอ

1. เครื่องหมายมากกว่า  >

2. เครื่องหมายน้อยกว่า  <

3. เครื่องหมายเท่ากับ =

4. เครื่องหมายไม่เท่ากับ =

เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 2

ขอบใจ เธอ ให้แก่ฉัน พวก เรา แบ่ง กัน ฉัน ให้ แก่ เธอ

ของกิน ของใช้ ต่างอาศัยกัน พวกเราแบ่งปัน ฉัน ฉัน เธอ เธอ

ขอบใจ เธอ ได้ช่วยฉัน  พวกเรา ช่วยกัน ฉันได้ช่วยเธอ

ของ หนัก ก็เบา   เพราะ เรา ช่วย กัน

ด้วย ความผูกพัน   ฉัน ฉัน เธอ เธอ

ข้อคิดจากเรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 2

ได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความผูกพันระหว่างเพื่อน

เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1

ฉันเป็นเพื่อนเธอ เธอเป็นเพื่อนฉัน      เราเป็นเพื่อนกัน คือฉันกับเธอ

เธอมีของเล่น ฉันมีของใช้            เราแบ่งกันได้ ของฉันของเธอ

นี่ ของ ของ เธอ นั่น ของ ของ ฉัน     มันสับเปลี่ยนกัน ฉันคืนให้เธอ

นี่ ของ ของ เธอ ที่ทำตกไว้            ฉันนี้เก็บได้ นำมาให้เธอ

ความหมายของคำ

1. เพื่อน  หมายถึง  คนที่คุ้นเคยกัน

2. ของเล่น  หมายถึง  ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

3. ของใช้  หมายถึง  สิ่งของสำหรับใช้สอย

4. แบ่ง  หมายถึง  การแยกออกเป็นส่วนๆ

5. ตก   หมายถึง  หล่นลง

ข้อคิดจากเรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1

 การที่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งของ ของตนเองให้กับผู้อื่นเหมือนกับเด็กในเรื่องที่แบ่งของเล่นของใช้ของกินให้กับเพื่อน

ฝึกจูงหาง

บทเรียน ลูกช้าง จูงหางออกเดิน     ไม่มี ขัดเขิน เดินตาม กันไป

เดินเป็นวงกลม น่าชม  กระไร           ฝึกแล้ว ดีใจ ได้กิน  กล้วยอ้อย

ความหมายของคำ

1. จูง  หมายถึง  ใช้มือพาไปด้วยการจับ  ลาก  ดึง  หรือฉุด

2. หาง  หมายถึง  อวัยวะส่วนที่ยื่นออกจากท้ายลำตัว  หรือก้นสัตว์

3. ขัดเขิน  หมายถึง  อาย

4. เดิน  หมายถึง  ยกเท้าไปข้างหน้า

5. กิน  หมายถึง  เคี้ยว

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

สัตว์ก็มีความสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เหมือนคน เห็นได้จากการที่ช้างสามารถเรียนรู้การเดินเป็นวงกลม

การแจกลูกและสะกดคำ 2 พยางค์

1. งัวเงีย   สะกดว่า  งอ - อัว - งัว - งอ - เอีย - เงีย  อ่านว่า งัวเงีย

2. ใบบัว   สะกดว่า  บอ - ใอ - ใบ- บอ - อัว - บัว  อ่านว่า ใบบัว

3. โถยา   สะกดว่า  ถอ - โอ - โถ- ยอ - อา - ยา  อ่านว่า โถยา

4. เปียคู่   สะกดว่า  ปอ - เอีย - เปีย- คอ - อู - ไม้เอก - คู่  อ่านว่า เปียคู่

5. ศาลา   สะกดว่า  ศอ - อา - ศา - ลอ - อา - ลา  อ่านว่า ศาลา

6. ใจดี    สะกดว่า  จอ - ใอ - ใจ - ดอ - อี - ดี  อ่านว่า ใจดี

วิธีการแจกรูปสระอัว

1. บัว  สะกดว่า  บอ - อัว  อ่านว่า บัว

2. หัว  สะกดว่า  หอ - อัว  อ่านว่า หัว

3. พัว  สะกดว่า  พอ - อัว  อ่านว่า พัว

4. มัว  สะกดว่า  มอ - อัว  อ่านว่า มัว

5. รัว  สะกดว่า  รอ - อัว  อ่านว่า รัว

6. วัว  สะกดว่า  วอ - อัว  อ่านว่า วัว

สระเอีย มีวิธีการแจกลูก และความหมายของคำดังนี้

1. เงีย  มาจากคำว่า  งัวเงีย  หมายถึง อาการของคนที่เพิ่งตื่นนอนยังง่วงอยู่

เงีย  สะกดว่า  งอ -เอีย  อ่านว่า เงีย

2. เนีย  มาจากคำว่า  นัวเนีย  หมายถึง เกี่ยวพันกัน

เนีย  สะกดว่า นอ -เอีย อ่านว่า  เนีย

3. เปีย  มาจากคำว่า  ผมเปีย  หมายถึง ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย  ผมที่ถักห้อยยาวลงมา

เปีย  สะกดว่า ปอ -เอีย อ่านว่า  เปีย

4. เมีย  หมายถึง  ภรรยา

เมีย  สะกดว่า  มอ - เอีย  อ่านว่า  เมีย

5. เยีย  หมายถึง คำใช้เรียกไก่ตัวผู้ทีมีรูปร่างคล้ายไก่ตัวเมีย เรียกไก่เยีย หรือหมายถึง งามยิ่ง

เยีย  สะกดว่า ยอ - เอีย  อ่านว่า  เยีย

6. เลีย หมายถึง การแสดงอาการที่เราใช้ลิ้นกวาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เลีย  สะกดว่า ลอ - เอีย  อ่านว่า  เลีย

 

เรียนรู้อักษรต่ำ สระเอีย และสระอัว

อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่   ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

สระเอีย  มีรูปดังนี้    เ    ี ย

สระ อัว  มีรูปดังนี้    ัว

เรื่อง  โรงเรียนลูกช้าง

ใบโบก ใบบัว และลูกช้าง หลายเชือกไปโรงเรียน     โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ครวญโพ พ่อของภูผา เป็นครูใหญ่                       ช้างแต่ละเชือกมีครวญคอยฝึก

วันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกัน                                   ครวญช้าง จูงใบโบกไปต่อแถว

ใบโบก ใช้งวงจับหางช้างข้างหน้า                       ครวญช้างจูงใบบัวไปต่อแถว

ใบบัว ใช้งวงจับหางใบโบก                               ลูกช้าง เดินตามกันเป็นวงกลม

ฝึก ซ้ำไป ซ้ำมา ไม่กี่วัน                                   ใบโบก และ ใบบัว ทำตามได้

เมื่อฝึกจบทุกครั้ง ลูกช้างได้กินกล้วย                    ได้กินอ้อยเป็นรางวัล

โรงเรียนลูกช้าง  รู้จักคำนำเรื่อง

ประโยคน่ารู้

โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ครวญช้างกำลังฝึกลูกช้าง

ภูผาวาดรูปวงกลม   ใบโบกใบบัวชอบกินกล้วย

จมูกยาวๆของช้างเรียกว่า งา

เรื่อง แม่งูเอ๋ย

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่

กินน้ำบ่อไหน       จะพาไปกิน

บ่อโศกบ่อหิน บ่อดินบ่อทราย

กินแล้วโยกย้าย บินไปก็บินมา

แม่งูเอ๋ย       กินน้ำบ่อไหน

กินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย้ายมา

กินน้ำบ่อโศก        โยกไปก็โยกมา

กินน้ำบ่อหิน      บินไปก็บินมา

กินหัวกินหาง       กินกลางตลอดตัว