บทความล่าสุด

วาดรูปเรขาคณิต ตามทิศทาง Point in direction ด้วยโปรแกรม Scratch มีความสำคัญมาก เนื่องจากก่อนที่นักเรียนจะวาดภาพรูปเรขาคณิตนักเรียนต้องกำหนดทิศทางให้ตัวละครทำการลากเส้นว่าจะลากเส้นไปทางซ้ายหรือทางขวา ลากเส้นขึ้นข้างบน หรือลากเส้นลงข้างลาก เพราะการกำหนดทิศทางในการวาดจะทำให้ผลลัพธ์ของรูปภาพออกมาแตกต่างกัน ในการกำหนดทิศทางให้ตัวละครเราจะสามารถกำหนดได้ ดังนี้

ตัวละครในโปรแกรม Scratch เดินเป็นวงกลม

ตัวละครเดินเป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

ตัวละครเดินครั้งละ 1 องศา จนครบ 360 องศา

สูตรการหามุมองศาของรูปเรขาคณิตหลายเหลี่ยม คือ  360 หาร จำนวนมุม

ตัวอย่าง  รูปสามเหลี่ยม มี 3 มุม

ต้องใช้  360 ÷ 3 = 120

ดังนั้นมุมของสามเหลี่ยม = 120  องศา