บทความล่าสุด

บทความนี้เป็นการเขียนโค้ดคำสั่งสร้างโปรแกรมแสดงเกรดหรือผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมแล้ว ครูจึงอยากให้นักเรียนได้มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแสดงผลการเรียน โดยใช้คำสั่งอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเมื่ออ่านบทความนี้

1. นักเรียนต้องรู้ว่าเกรดแต่ละระดับมีค่าคะแนนเท่าไหร่

2. คำสั่ง ask เป็นคำสั่งคำถาม ซึ่งต้องมีคำตอบ จากตัวอย่างเป็นการถามว่า นักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่

3. ใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขเข้ามาช่วยนั่นคือ if...else จากนั้นนำบล็อกคำสั่งตัวดำเนินการมาใส่ในช่อง if

4. ตัวดำเนินการแรก เราใช้บล็อกคำสั่ง or แปลว่า หรือ ซึ่งเป็นตัวดำเนินการทางเลือกให้ผู้กรอกคะแนน

5. นำตัวดำเนินการที่ 2 และ ตัวดำเนินการที่ 3 ไปใส่ในช่องตัวดำเนินการที่ 1 (ตัวดำเนินการ or )

6. ตัวดำเนินการที่ 2 คือ >

7. ตัวดำเนินการที่ 3 คือ =

8. นำบล็อกคำสั่ง answer ไปใส่ในช่องว่างด้านหน้าของตัวดำเนินการ > และ =

ความเหมายคือ answer เป็นคำตอบ หรือค่าตัวเลขที่เรากรอก เมื่อคำตอบหรือค่าตัวเลขที่เรากรอก มีค่ามากกว่า 80 หรือ เท่ากับ 80  ตัวละครจะพูดคำว่า ได้เกรด 4 เป็นเวลา 2 วินาที

9. ในคำสั่ง else หมายความว่า ถ้าตัวเลขที่เรากรอกไม่ได้มีค่ามากกว่า 80 หรือเท่ากับ 80 ให้ทำการวิเคราะห์คะแนนต่อไป ดังนั้นเราจึงต้องนำบล็อกคำสั่ง  if...else มาวางซ้อนในคำสั่ง else เพื่อให้โปรแกรมหาค่าเกรดต่อไป

10. เราจึงใส่ตัวดำเนินการในช่อง if  และใส่ตัวดำเนินการ เพื่อทำการวิเคราะห์คะแนนที่น้อยกว่า 80 นั่นคือ 75 หรือค่ามากกว่า 75  ซึ่งเกรดอยู่ในระดับ  3.5

11. เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบระดับของเกรด

โค้ดคำสั่งแสดงเกรดผลการเรียน