บทความล่าสุด

การเขียนโปรแกรม Scratch ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ มีขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โปรแกรม Scratch จะเลือกสร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบเลขคู่เลขคี่โดยพิจารณาจากเศษ นั่นคือ การใช้คำสั่ง mod ซึ่งเป็นการหารเอาเศษ โดยการทำงานของโปรแกรม Scratch จะพิจารณาว่า เมื่อตัวเลขที่กรอกเข้ามานำไปหารกับเลข 2 หากไม่มีเศษ หรือเศษเป็น 0 นั่นคือเลขคู่ และถ้ามีเศษ หรือเศษเป็น 1 นั่นคือเลขคี่ โดยขั้นตอนการเขียนโปรแกรม Scratch ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ มีดังนี้

 

1.เขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกคำสั่งดังภาพ

2. สร้างตัวแปรnumber 1เพื่อเก็บค่าตัวเลขที่เรากรอกเข้ามา

 

3. ตั้งค่า number 1  เพื่อเก็บค่าตัวเลขที่เรากรอกเข้ามา

4. สร้างตัวแปร number 2 เพื่อเก็บค่าตัวเลขที่เป็นเศษ

mod  คือ คำสั่งหารเอาเศษ

เลขคู่  ดูอย่างไร ?

ตอบ : หารลงตัว  หรือ หารได้เศษ 0  คือ เลขคู่

เลขคี่ ดูอย่างไร ?

ตอบ : หารไม่ลงตัว  หรือ หารได้เศษ  คือ เลขคี่