บทความล่าสุด

การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch : เกมเก็บลูกแอปเปิ้ล ควบคุมด้วยปุ่มกดบนแป้นพิมพ์ ลักษณะของเกมคือ ตัวละครเดินขึ้นเดินลง เดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเพื่อเก็บลูกแอปเปิ้ล โดยการเก็บลูกแอปเปิ้ล 1 ลูก จะได้ 1 คะแนน และลูกแอปเปิ้ลจะหายไป ขั้นตอนการสร้างเกมมีดังนี้

  1. ต้องรู้จักแกน X และ แกน Y

  1. สร้างคำสั่งควบคุมแป้นพิมพ์

1.เลือกคำสั่งเมนู Events

2. เลือกคำสั่ง When this sprite clicked

   2.1 Up arrow     เดินขึ้นข้างบน

   2.2 down arrow  เดินลงข้างล่าง

   2.3 right arrow  เดินไปทางขวา

   2.4 left arrow    เดินไปทางซ้าย

3.เลือกคำสั่ง Change x และ คำสั่ง Change y

  1. สรุปคำสั่งที่ใช้ควบคุมตัวละครให้เดินขึ้นเดินลง และเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวา

  1. สร้างลูกแอปเปิ้ล

  1. เขียนคำสั่งสร้างคะแนน

  1. เขียนคำสั่งลงในลูกแอปเปิ้ล

6.1 คำสั่ง When clicked  (เมื่อคลิกธงเขียว)

6.2 คำสั่ง Set Score to 0  (เมื่อคลิกธงเขียว Score จะมีค่าเท่ากับ 0)

6.3 คำสั่ง Show   (แสดงผลไม้ เมื่อคลิกธงเขียว)

6.4 คำสั่ง forever  (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

6.5 คำสั่งใน forever มีดังนี้

คำสั่ง if  (เป็นการกำหนดเงื่อนไข)

คำสั่ง touching Spritr1 ? then  (หมายถึง เมื่อตัวละครสัมผัสกับลูกแอปเปิ้ล)

คำสั่ง change score by 1  (หมายถึง ตัวละครจะได้คะแนน 1 คะแนน)

คำสั่ง hide  (หมายถึง ลูกแอปเปิ้ลจะหายไป)

  1. คัดลอกลูกแอปเปิ้ลให้มีหลาย ๆ ลูก

  1. จัดวางลูกแอปเปิ้ลตามที่เราต้องการ