บทความล่าสุด

การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch : เกมเก็บลูกโป่ง ควบคุมด้วยปุ่มกดบนแป้นพิมพ์ ลักษณะของเกมคือ ตัวละครเดินขึ้นเดินลง เดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเพื่อเก็บลูกลูกโป่ง โดยลูกโป่งจะเคลื่อนไหวไปยังตำแหน่งต่าง ๆ โดยการเก็บลูกโป่ง 1 ลูก จะได้ 1 คะแนน และลูกโป่งจะหายไป ขั้นตอนการสร้างเกมมีดังนี้

  1. ต้องรู้จักแกน X และ แกน Y

  1. สร้างคำสั่งควบคุมแป้นพิมพ์ 

  1. สรุปคำสั่งที่ใช้ควบคุมตัวละครให้เดินขึ้นเดินลง และเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวา

  1. สร้างลูกโป่ง

  1. เขียนคำสั่งสร้างคะแนน 

  1. เขียนคำสั่งให้ลูกโป่งลอยได้และเปลี่ยนสี

6.1 คำสั่ง When clicked  (เมื่อคลิกธงเขียว)

6.2 Forever  (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

6.3 glide 1 secs to random position  (คำสั่ง ให้ลูกโป่งลอยเคลื่อนที่ไปตำแหน่งต่าง ๆ แบบสุ่ม)

6.4 คำสั่ง Wait 1 seconds (คำสั่ง รอ 1 วินาที )

6.5 next costume (คำสั่ง ชุดถัดไป)

  1. เขียนคำสั่งให้ลูกโป่งสัมผัสกับตัวละคร แล้วให้ตัวละครได้คะแนน 1 คะแนน

7.1 คำสั่ง When clicked  (เมื่อคลิกธงเขียว)

7.2 คำสั่ง Set Score to 0  (เมื่อคลิกธงเขียว Score จะมีค่าเท่ากับ 0)

7.3 คำสั่ง Show  (แสดงลูกโป่ง เมื่อคลิกธงเขียว)

7.4 คำสั่ง forever  (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

7.5 คำสั่งใน forever มีดังนี้

คำสั่ง if (เป็นการกำหนดเงื่อนไข)

คำสั่ง touching Sprite1 ? then  (หมายถึง เมื่อตัวละครสัมผัสกับลูกโป่ง)

คำสั่ง change score by 1  (หมายถึง ตัวละครจะได้คะแนน 1 คะแนน)

คำสั่ง hide  (หมายถึง ลูกโป่งจะหายไป)

  1. จัดวางลูกโป่งตามที่เราต้องการ