บทความล่าสุด

การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch : เกมไม้วิเศษ ควบคุมด้วยการคลิกเมาส์ ลักษณะของเกมคือ ให้ตัวละครเคลื่อนที่ด้วยเมาส์ เมื่อนำเมาส์ซึ้งเป็นไม้วิเศษไปแตะที่ตัวละครจะทำให้ได้คะแนน 1 คะแนน และตัวละครนั้นจะหายไป มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

  1. สร้างตัวละครไม้วิเศษ

  1. เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของไม้วิเศษ

  1. เขียนคำสั่งสร้างคะแนน

3.1. เลือกคำสั่งเมนู Variables

3.2. เลือกคำสั่ง Make a Variable

3.3. พิมพ์ชื่อ Score

3.4. คลิกปุ่ม OK

3.5 หน้าจอแสดง Score

  1. สร้างตัวละครเพื่อให้ไม้วิเศษ เสกแล้วหายไป จะได้คะแนน 1 คะแนน

  1. เขียนคำสั่งให้ Strawberry เปลี่ยนรูปร่าง

5.1 คำสั่ง When clicked  (เมื่อคลิกธงเขียว)

5.2 Forever (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

    1) next costume     (คำสั่ง เปลี่ยนชุดตัวละครเป็นชุดถัดไป)

    2) wait 1 seconds   (คำสั่ง รอเวลา 1 วินาที จึงจะเปลี่ยนชุดตัวละครเป็นชุดถัดไป)

  1. เขียนคำสั่งให้ Strawberry สัมผัสกับตัวละคร แล้วให้ตัวละครได้คะแนน 1 คะแนน

6.1 คำสั่ง When clicked  (เมื่อคลิกธงเขียว)

6.2 คำสั่ง Set Score to 0   (เมื่อคลิกธงเขียว Score จะมีค่าเท่ากับ 0)

6.3 คำสั่ง Show     (แสดง Strawberry เมื่อคลิกธงเขียว)

6.4 คำสั่ง forever   (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

6.5 คำสั่งใน forever มีดังนี้

คำสั่ง if  (เป็นการกำหนดเงื่อนไข)

คำสั่ง touching Wand ? then   (หมายถึง เมื่อตัวละครสัมผัสกับไม้วิเศษ)

คำสั่ง change score by 1   (หมายถึง ตัวละครจะได้คะแนน 1 คะแนน)

คำสั่ง hide   (หมายถึง Strawberry จะหายไป)

สรุปคำสั่ง ให้ Strawberry เปลี่ยนรูปร่าง (เปลี่ยนชุดถัดไป) และเมื่อเรานำไม้วิเศษไปแตะที่ Strawberry เราจะได้ 1 คะแนน แล้ว Strawberry จะหายไป

  1. คัดลอก Strawberry ให้มีหลาย ๆ ลูก

  1. จัดวาง Strawberry ตามที่เราต้องการ