บทความล่าสุด

สื่อการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย ชั้นป.1 เรื่อง อักษรต่ำ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายไม้ยมก

อักษรต่ำมีทั้งหมด 24 ตัว ได้แก่ ค , ฅ , ฆ , ง , ช , ซ , ฌ , ญ , ฑ , ฒ , ณ , ท , ธ , น , พ , ฟ , ภ , ม , ย , ร , ล , ว , ฬ และ ฮ

สระในบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้ สระ อำ  สระ เอะ  สระแอะ และสระ เอา โดยมีคำศัพท์ที่ประสมด้วยสระ ดังนี้

1. ทำ  หมายถึง กระทำ ประกอบขึ้น ผลิตขึ้น สร้างขึ้น ก่อขึ้น

2. รำ   หมายถึง แสดงท่าเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าเข้ากับ จังหวะเพลงร้อง หรือ เพลงดนตรี

3. เงา  หมายถึง ส่วนที่มืด เพราะมีวัตถุบังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น

4. เทา  หมายถึง หม่นๆ อย่างสีขี้เถ้า เรียกว่า สีเทา

5. เละ  หมายถึง   เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม

6. เกะกะ   หมายถึง   กีดขวาง  ไม่เป็นระเบียบ

7. แซะ  หมายถึง  เอาเครื่องแบนๆ เช่นตะหลิว หรือเสียมแทงเบาๆ โดยรอบแล้วช้อนขึ้นให้หลุดล่อนจากที่เดิม  

8. แทะ    หมายถึง   เอาฟันหน้ากัดให้หลุดออกมาทีละน้อยๆ

วรรณยุกต์ ได้แก่ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา คำศัพท์ในบทเรียน มีดังนี้

1. พ่อ  หมายถึง  ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก  คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดู

2. แม่ หมายถึง  หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก  คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน

3. เช้า  หมายถึง   เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย เวลาตั้งแต่สว่างถึงเที่ยง

4. เล้า หมายถึง  คอกสำหรับให้สัตว์อาศัยอยู่  เช่น  เป็ด

5. โต๊ะ  หมายถึง  ที่สำหรับวางของ

6. กระเป๋า  หมายถึง   เครื่องใช้รูปคล้ายถุง ทำด้วยหนังบ้าง ผ้าบ้าง สำหรับใส่ของต่างๆ ใช้คาดเอวก็มี  ติดอยู่ที่ตัวเสื้อ หรือกางเกงก็มี  ใช้หิ้วก็มี  แบบ

สะพายหลังได้

เครื่องหมาย ไม้ยมก ใช้ซ้ำคำหรือข้อความ   เช่น เด็กๆ เดินไปโรงเรียน  อ่านว่า เด็กเด็กเดินไปโรงเรียน


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1